Privacy verklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u, maar ook voor ons. Aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onderstaande privacyverklaring opgesteld voor relaties van Jan Arts Transporten BV. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens Jan Arts Transporten BV verwerkt en hoe daarmee wordt omgegaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij: 

 • NAW gegevens;
 • Telefoon en e-mail gegevens;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummers);
 • Gegevens benodigd voor het uitvoeren van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten door Jan Arts Transporten BV;
 • Gegevens benodigd voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Burgerservicenummers.

Doeleinden en duur van het gebruik van bovengenoemde persoonsgegevens:

Jan Arts Transporten BV verwerkt uw gegevens om de volgende redenen, zijnde op basis van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals onder meer:

 • Het opstellen en uitvoeren van (samenwerkings)overeenkomsten;
 • Het hebben van klantcontact (klachtafhandeling, vragen, tariefafspraken);
 • Om zorg te kunnen dragen voor een juiste financiële afhandeling;
 • Het op de juiste locatie ophalen en leveren van goederen;

 Jan Arts Transporten BV bewaart uw gegevens zolang dit vereist is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn/worden. Zodra dit doel niet meer aanwezig is, dan wel bereikt is, of wanneer de betreffende gegevens niet meer actueel zijn zullen deze gegevens verwijderd worden uit onze database, tenzij er een wettelijke grondslag is om deze persoonsgegevens niet te hoeven/moeten verwijderen.

Verwijdering vindt tevens plaats wanneer de juridische bewaartermijn voor het bewaren van gegevens is verstreken. Jan Arts Transporten BV verwerkt alleen gegevens die wettelijk toegestaan zijn of waar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Welke rechten heb ik als klant van Jan Arts Transporten BV:

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Te noemen:

 • Het recht tot inzage: u heeft het recht om met redelijke tussenpozen te vragen om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan;
 • Het recht op rectificatie: u heeft het recht om persoonsgegevens aan te passen dan wel aan te vullen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen dan wel de verwerking van persoonsgegevens in te laten perken;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens wegens persoonlijke omstandigheden of bij direct marketing; en
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: u heeft het recht op te vragen welke gegevens wij verwerken.

 De wettelijke verplichtingen van Jan Arts Transporten BV hebben hierin voorrang.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden:

Er is een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreffen onder meer:

 • derden zodat wij onze dienst kunnen leveren, denk hierbij aan onze accountant/adviseur of FloraHolland;
 • overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 • Instellingen voor wetshandhaving.

Beveiliging van uw gegevens:

Jan Arts Transporten BV draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen. Op deze manier worden uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde en/of onwettige toegang, gebruik, verwijdering, aanpassing of verlies. Uiteraard hebben alleen medewerkers van Jan Arts Transporten BV toegang tot de gegevens die deze wegens het zo optimaal mogelijk uitvoeren van hun opdracht behoren te hebben.

Wijzigingen in het beleid

Jan Arts Transporten BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring. 

Vragen en opmerkingen 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via info@arts-transporten.nl

Jan Arts Transporten BV
Soemeersingel 47
5759 RB Helenaveen